Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: позиция
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) pozicija
Karybos žodynas
1) pozicija - karių ir technikos užimtas vietovės ruoželis, iš kurio arba kuriame vykdomi kovos veiksmai. Pozicijos yra šios: kovos p., kovinės saugos p., laukimo p., atsarginė p., apgaulingoji p., gynybos p., ugnies p., atkirtimo p., priešakinė p., tarpinė p. Raketų daliniai turi leidimo p. ir techninę p.; apgaulķngoji p. pozicija, kurioje įrengiami ir statomi apgaulingi ir tikri fortifikaciniai įrenginiai ir statiniai, ugnies priemonių ir karinės technikos maketai, o naudojimąsi visu tuo imituoja paskirti padaliniai. A.p. reikalinga priešui klaidinti . atkirtķmo p. pozicija, kuri trukdo puolančiam priešui plėstis į sparną. Įrengiama iš anksto ir užimama gynybos mūšio metu. A.p. gali būti kontratakuojančio antrojo ešelono persirikiavimo ruožas arba antrojo ešelono tankų ir šarvuočių ugnies ruožas. A.p. padeda sudaryti ugnies maišus.; atsargķnė p. pozicija, skirta mūšyje manevruojantiems padaliniams ir ugnies priemonėms užimti. ; gynybos p. pozicija, skirta motopėstininkų ir tankų padalinių kovos rikiuotei išdėstyti. G.p. yra dalis gynybos ruožo arba aprūpinimo ruožo. Priešakinė, tarpinė, kovinės saugos ir atkirtimo pozicijos irgi yra gynybos pozicijos. Gynybos pozicijos pagrindą sudaro kuopų atsparos punktai, sujungti į batalionų gynybos rajonus ir susiję bendra ugnies ir užtvarų sistema. Joje kasami apkasai, priedangos, esant laiko ir tranšėjos, perėjos, slėptuvės; kovķnės saugхs p. sudaroma prieš priešakinį bataliono gynybos rajono kraštą galimomis priešo veiksmų kryptimis, kai nėra priešakinės pozicijos. K.s.p. įrengiama kaip ir būrio atsparos punktas ir pridengiama užtvaromis. Ją užima pirmojo ešelono kurio nors bataliono būrys; kovхs p. neoficialus terminas, reiškiantis ruožą , kuriame daliniai persirikiuoja į kovos rikiuotę ir vykdo kovos veiksmus; laukķmo p. pozicija, skiriama raketų ir reaktyvinės artilerijos padaliniams jų pradiniame rajone. Ji reikalinga slapta laukti iki išvykimo į leidimo arba ugnies poziciją; leidķmo p. pozicija, kurioje išdėstoma vienas arba keli raketų leidimo įtaisai ir yra raketų laikymo, priežiūros, kovinės parengties palaikymo, parengimo įranga ir statiniai. L.p. būna pagrindinės ir atsarginės; atvirosios ir uždarosios ; vieno leidimo įtaiso ir kelių leidimo įtaisų; priešakķnė p. įrengiama prieš priešakinį bataliono gynybos rajono kraštą. Ji reikalinga bataliono gynybos rajono priešakiniam kraštui ir gynybos sistemai užmaskuoti, trukdyti priešui žvalgybą ir apsaugoti nuo netikėtos priešo pirmojo ešelono atakos. Priešakinę poziciją užima motopėstininkų padaliniai, kurie įsirengia kuopų ir būrių atsparos punktus bei rengia juos žiedinei gynybai; tćrpinė p. pozicija, sudaroma tarp pirmojo ir antrojo ešelonų gynybos juostų. Ją gali užimti atsitraukiantys iš pagr. gynybos juostos, atvykstantys iš užnugario arba perkeliami iš neatakuotų vietų padaliniai; tuo siekiama stabdyti puolantį priešą, pridengti atsitraukiančiuosius. Tai gali būti kontratakuojančio antrojo ešelono persirikiavimo ruožas. Šiuo Šiuo metu kai kurių šalių kariuomenėse šios pozicijos sudarymo atsisakyta; tźchninė p. pozicija, kurioje išdėstomas raketų techninis dalinys, lauko sąlygomis aprūpinantis raketų rengimą, leidimą ir lėkimą; ugniеvietė pozicija, iš kurios šaudo pabūklai, kulkosvaidžiai, minosvaidžiai ir kt. ugnies priemonės, taip pat pavieniai tankai ir šarvuočiai, artilerijos ir tankų padaliniai. U.p. būna pagrindinės, laikinosios ir atsarginės; atvirosios ir pridengtosios. Iš atvirosios u.p. galima šaudyti tiesioginiu taikymu, o pridengtoji u.p. įrengiama už natūralios priedangos, trukdančios pastebėti pabūklus ir šūvių blyksnius iš priešo antžeminių stebėjimo punktų.
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) pozicija
Karybos žodynas
1) pozicija - karių ir technikos užimtas vietovės ruoželis, iš kurio arba kuriame vykdomi kovos veiksmai. Pozicijos yra šios: kovos p., kovinės saugos p., laukimo p., atsarginė p., apgaulingoji p., gynybos p., ugnies p., atkirtimo p., priešakinė p., tarpinė p. Raketų daliniai turi leidimo p. ir techninę p.; apgaulķngoji p. pozicija, kurioje įrengiami ir statomi apgaulingi ir tikri fortifikaciniai įrenginiai ir statiniai, ugnies priemonių ir karinės technikos maketai, o naudojimąsi visu tuo imituoja paskirti padaliniai. A.p. reikalinga priešui klaidinti . atkirtķmo p. pozicija, kuri trukdo puolančiam priešui plėstis į sparną. Įrengiama iš anksto ir užimama gynybos mūšio metu. A.p. gali būti kontratakuojančio antrojo ešelono persirikiavimo ruožas arba antrojo ešelono tankų ir šarvuočių ugnies ruožas. A.p. padeda sudaryti ugnies maišus.; atsargķnė p. pozicija, skirta mūšyje manevruojantiems padaliniams ir ugnies priemonėms užimti. ; gynybos p. pozicija, skirta motopėstininkų ir tankų padalinių kovos rikiuotei išdėstyti. G.p. yra dalis gynybos ruožo arba aprūpinimo ruožo. Priešakinė, tarpinė, kovinės saugos ir atkirtimo pozicijos irgi yra gynybos pozicijos. Gynybos pozicijos pagrindą sudaro kuopų atsparos punktai, sujungti į batalionų gynybos rajonus ir susiję bendra ugnies ir užtvarų sistema. Joje kasami apkasai, priedangos, esant laiko ir tranšėjos, perėjos, slėptuvės; kovķnės saugхs p. sudaroma prieš priešakinį bataliono gynybos rajono kraštą galimomis priešo veiksmų kryptimis, kai nėra priešakinės pozicijos. K.s.p. įrengiama kaip ir būrio atsparos punktas ir pridengiama užtvaromis. Ją užima pirmojo ešelono kurio nors bataliono būrys; kovхs p. neoficialus terminas, reiškiantis ruožą , kuriame daliniai persirikiuoja į kovos rikiuotę ir vykdo kovos veiksmus; laukķmo p. pozicija, skiriama raketų ir reaktyvinės artilerijos padaliniams jų pradiniame rajone. Ji reikalinga slapta laukti iki išvykimo į leidimo arba ugnies poziciją; leidķmo p. pozicija, kurioje išdėstoma vienas arba keli raketų leidimo įtaisai ir yra raketų laikymo, priežiūros, kovinės parengties palaikymo, parengimo įranga ir statiniai. L.p. būna pagrindinės ir atsarginės; atvirosios ir uždarosios ; vieno leidimo įtaiso ir kelių leidimo įtaisų; priešakķnė p. įrengiama prieš priešakinį bataliono gynybos rajono kraštą. Ji reikalinga bataliono gynybos rajono priešakiniam kraštui ir gynybos sistemai užmaskuoti, trukdyti priešui žvalgybą ir apsaugoti nuo netikėtos priešo pirmojo ešelono atakos. Priešakinę poziciją užima motopėstininkų padaliniai, kurie įsirengia kuopų ir būrių atsparos punktus bei rengia juos žiedinei gynybai; tćrpinė p. pozicija, sudaroma tarp pirmojo ir antrojo ešelonų gynybos juostų. Ją gali užimti atsitraukiantys iš pagr. gynybos juostos, atvykstantys iš užnugario arba perkeliami iš neatakuotų vietų padaliniai; tuo siekiama stabdyti puolantį priešą, pridengti atsitraukiančiuosius. Tai gali būti kontratakuojančio antrojo ešelono persirikiavimo ruožas. Šiuo Šiuo metu kai kurių šalių kariuomenėse šios pozicijos sudarymo atsisakyta; tźchninė p. pozicija, kurioje išdėstomas raketų techninis dalinys, lauko sąlygomis aprūpinantis raketų rengimą, leidimą ir lėkimą; ugniеvietė pozicija, iš kurios šaudo pabūklai, kulkosvaidžiai, minosvaidžiai ir kt. ugnies priemonės, taip pat pavieniai tankai ir šarvuočiai, artilerijos ir tankų padaliniai. U.p. būna pagrindinės, laikinosios ir atsarginės; atvirosios ir pridengtosios. Iš atvirosios u.p. galima šaudyti tiesioginiu taikymu, o pridengtoji u.p. įrengiama už natūralios priedangos, trukdančios pastebėti pabūklus ir šūvių blyksnius iš priešo antžeminių stebėjimo punktų.
Balsų kiekis: 0 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas